3 Nhóm người trong Thị trường tài chính

https://www.youtube.com/watch?v=kaKvxRvcezc Thị trường tài chính là một thị trường trong đó mọi người và các thể chế có thể trao đổi các chứng khoán tài chính , các hàng hoá và các món giá trị có thể thay thế khác với chi phí giao dịch thấp và tại các

Go to Top