#1: ROI

#2: Thanh khoản

#3: Tiềm năng tăng trưởng

#4: Blockchain

#5: Biên độ lợi nhuận

#6: Ai cũng có thể tham gia