Nhà đầu tư bên trong là gì? Cách để kiếm nhiều tiền nhất trong thị trường tài chính

https://youtu.be/DxDV8zHOEDc Nhà đầu tư bên trong là một người đầu tư từ phía bên trong cơ hội và có khả năng kiểm soát sự quản lý ở một mức độ nào đó. ... Một công chức, giám đốc hay những cổ đông mà nắm giữ từ 10%