Phần 2 – Những Vị Thế trong thị trường tài chính

https://www.youtube.com/watch?v=kaKvxRvcezc PHẦN 2 A - Trong thị trường tài chính có 3 loại Game Cơ Bản và hàng nghìn Loại Biến Thể từ 3 Game cơ bản mà ra.  1. Game Đầu Tư Uỷ Thác là gì ? Là những