Phần 3: Hiểu về pháp luật trong lĩnh vực đầu tư tài chính

https://youtu.be/THYRPy4TwnE Phần 3.1: Điều 33 Hiến Pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là: Mọi người dân Việt Nam có Quyền Tự Do Kinh Doanh trong những ngành nghề mà Pháp Luật Không Cấm . Khoản 1