2 Loại tài sản tăng giá vượt ngoài sức tưởng tượng của loài người

Trong lịch sử nhân loại có 2 dạng tài sản tăng giá vượt ngoài sức tưởng tượng của loài người đó là Cổ phiếu và Bitcoin. 2009: Bitcoin ra đời có giá 0.00079$ 2017: giá của một Bitcoin 20.000$ BTC