Bài 4 : NEWBIE Cần chuẩn bị gì trước khi tham gia thị trường Crypto

Albraham Lincolh đã từng nói “ Nếu tôi có 6 tiếng để đốn hạn một cái cây, tôi sẽ dành ra 4 tiếng để mài chiếc rìu thật bén”. Ý ông là “ Trước khi bắt tay vào làm bất