Nỗ lực cả đời không bằng một lần lựa chọn

https://youtu.be/jVeaMcj6Cac Cuộc đời là những chuỗi ngày lựa chọn, nhưng có nhiều người cứ mãi chọn sai nên không thể thành công! Ngẫm câu nói “Nỗ lực cả đời không bằng một lần lựa chọn. “ sự lựa chọn quan