Một chương trình đào tạo của Trương Văn Hoà, Đây là một chương trình chia sẻ kiến thức thực chiến giúp đánh thức sức mạnh tiềm năng trong bạn, thay đổi hoàn toàn tư duy về tiền bạc giúp bạn đạt được công về tài chính.